Servicevoorwaarden

  1. Inleiding

Welkom op de website van ean-code-kopen!

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van onze website op https://ean-code-kopen.nl/ (samen of afzonderlijk “Service”) beheerd door ean-code-kopen.

Ons privacybeleid regelt ook jouw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit jouw gebruik van onze webpagina’s.

Jouw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). Je erkent dat je de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en stemt ermee in eraan gebonden te zijn.

Indien je het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, dan mag je geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons weten door (contact met ons op te nemen), zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

  1. Aankopen

Als je een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Dienst (“Aankoop”), kan je worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor jouw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot jouw creditcard- of betaalpasnummer, de vervaldatum van jouw kaart , jouw factuuradres en jouw verzendgegevens.

Je verklaart en garandeert dat: (i) je het wettelijke recht hebt om kaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die je ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door jouw informatie in te dienen, geeft je ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om jouw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in jouw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om jouw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

  1. Inhoud

Inhoud die op of via deze Dienst wordt gevonden, is eigendom van ean-code-kopen of wordt met toestemming gebruikt. Je mag de inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

  1. Accounts

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, garandeert je dat de informatie die je ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van jouw account op de Service.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot jouw computer en/of account. Je stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder jouw account en/of wachtwoord, of jouw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van jouw account.

  1. Beëindiging

We kunnen jouw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goedkeuring, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als je jouw account wilt beëindigen, kunt je gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

  1. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, welk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

  1. Wijzigingen in service

We behouden ons het recht voor om onze Service en alle services of materialen die we via Service leveren, naar eigen goedkeuren en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook alle of een deel van de Service op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

  1. Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

Als je het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van je verwacht dat je deze pagina regelmatig controleert, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent je niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

  1. Erkenning

Door gebruik te maken van de diensten of andere diensten die door ons geleverd worden, erken je dat je deze servicevoorwaarden hebt gelezen en ga je ermee akkoord door hen gebonden te zijn.

  1. Neem contact met ons op

Stuur jouw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning (contact ons)

X